VIRTUELLE FACHBIBLIOTHEK GERMANISTIK Germanistik im Netz Logo

Wer-Was-Wo - Detailanzeige

Ergebnisanzeige "Vacature Docent Duits, Departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent"
RessourcentypStellenangebote
TitelVacature Docent Duits, Departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent
BeschreibungDe Hogeschool Gent verklaart volgende betrekking extern vacant

Faculteit Toegepaste Taalkunde

Betrekking
VETO E 087
Voltijds docent in het vakgebied Duits binnen de vakgroep Duits

Toelatingsvoorwaarden
- Voldoen aan de algemene voorwaarden voor aanwerving in een Hogeschool (artikel 89 van het hogeschool -
decreet);
- Op het ogenblik van indiensttreding en ten laatste op 01-11-2011 in het bezit zijn van het diploma van doctor op proefschrift (richting Duits): doctor in de letteren en wijsbegeerte, doctor in de taal- en letterkunde of doctor in de toegepaste taalkunde;

Taakomschrijving
De docent heeft een drievoudige opdracht : onderwijs, onderzoek en dienstverlening:

Onderwijs
- Geven van vertaal- en tolkoefeningen uit het Nederlands in het Duits;
- Doceren van lessen taal en cultuur (Duitstalige landen) en lessen meertalige communicatie Duits (taal en media, taal en bedrijf);
- Begeleiden van bachelor- en masterproeven;

Onderzoek
- Bijdragen tot het wetenschappelijk onderzoek van het Duits, in aansluiting op de onderzoeksdomeinen van het departement : publiceren van eigen onderzoeksresultaten alsook opzetten en begeleiden van nieuwe onderzoeksprojecten en doctorandi;
- Met de geselecteerde kandidaat zullen afspraken gemaakt worden over de concrete onderzoeksdoelstellingen op middellange termijn (5 jaar);

Dienstverlening
Hierbij wordt van de docent een actieve deelname verwacht aan de dagelijkse werking van het departement en de vakgroep Duits en aan de dienstverlening aan derden.

Profielbeschrijving
- Beschikken over een uitstekende mondelinge en schriftelijke taalbeheersing van Duits (native) en Nederlands alsook beschikken over een zeer grondige kennis van de Duitstalige wereld;
- Ruime belangstelling hebben voor vertaalkunde en expertise in (mondeling/schriftelijk) vertalen uit het Nederlands in het Duits;
- Ervaring met (interculturele) communicatie van organisaties en bedrijven geldt als een pluspunt;
- Beschikken over een sterke onderzoeksingesteldheid en kunnen wetenschappelijke publicaties voorleggen op een terrein dat aansluit bij een van de onderzoeksdomeinen van het departement;
- Een visie hebben op een door u voorgesteld onderzoeksdomein en dit bewijzen met een visietekst (toe te voegen aan uw kandidaatstelling);
- In staat zijn onderzoeksprojecten op te zetten en de nodige fondsen voor de verwezenlijking ervan te verwerven;
- Beschikken over de nodige pedagogisch-didactische bekwaamheden en ervaring in het hoger onderwijs Duits, waarbij u binnen de selectieprocedure gevraagd zal worden dit in een proefles te demonstreren;
- In staat zijn om de resultaten van uw onderzoek te integreren in de onderwijsopdracht;
- Kunnen uw taken efficiënt organiseren;
- Beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden alsook over de nodige flexibiliteit om in teamverband goed te functioneren.

Aanstelling
Statutaire aanstelling in een vacante betrekking met ingang van ten vroegste 01-11-2011 voor de duur van 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging op basis van evaluatie.

Salarisschaal
528 (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht aangepast aan de huidige index: 3.693 € in geval van 0 jaar anciënniteit)

In toepassing van artikel 140 van het hogescholendecreet kan naast eventuele anciënniteit uit de openbare sector ook maximaal 10 jaar beroepservaring uit de privé-sector worden verrekend. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Kandidaatstelling
Kandideren voor deze vacature doe je uitsluitend via http://ses.hogent.be en dit uiterlijk op 03-10-2011.
Gelieve aan uw sollicitatiedocumenten een visietekst toe te voegen rond een door u voorgesteld onderzoeksdomein.


OPGELET:
U dient zich eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, maakt u een persoonlijk elektronisch dossier aan. Op basis van uw gegevens wordt er een automatisch curriculum vitae gegenereerd. Het vereiste diploma, een motivatiebrief, een visietekst m.b.t. onderzoek en alle documenten die u ter ondersteuning van uw kandidatuur wenst toe te voegen, dienen elektronisch opgeladen te worden. Eenmaal uw dossier is opgeladen, moet u verder gaan en effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. De documenten die u aan uw sollicitatie wenst toe te voegen, moet u vanuit uw persoonlijk elektronisch dossier toevoegen aan de sollicitatie. Enkel toegevoegde documenten worden aan de selectiecommissie voorgelegd.

Volg aandachtig de richtlijnen op de website. Start tijdig uw kandidaatsdossier want enkel tijdige kandidaatstellingen zijn geldig.

Eventuele vragen of opmerkingen kan je mailen naar mailto://vacatures@hogent.be
Voor meer info over de vacante betrekking kunt u zich wenden tot prof. dr. Petra Campe, vakgroepvoorzitter Duits, mailto:petra.campe@hogent.be

De Hogeschool Gent wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Quelle der BeschreibungInformation des Anbieters
Internetadressehttp://ses.hogent.be/
Verknüpfte Ressourcehttp://h-net.msu.edu/cgi-bin/logbrowse.pl?trx=vx&list=H-Germanistik&mo...
Bewerbungsschluss03.10.2011
KontaktdatenName/Institution: Departement Vertaalkunde, Hogeschool Gent 
Strasse/Postfach: Groot-Brittanniëlaan 45 
Postleitzahl: 9000 
Stadt: Gent 
Internetadresse: http://veto.hogent.be 
LandBelgien
BenutzerführungHolländisch
Ediert von  H-Germanistik
Ein Angebot vonGermanistik im Netz
URL dieses Wer-Was-Wo-Datensatzeshttp://www.germanistik-im-netz.de/wer-was-wo/21566

© Virtuelle Fachbibliothek Germanistik | Letzte Änderung 14.09.2011 | Impressum | Intern